C.khoán - cổ đông

CTN: Công bố thông tin Thay đổi Tổng giám đốc-Người đại diện pháp luật năm 2018

Công bố thông tin Thay đổi Tổng giám đốc-Người đại diện pháp luật năm 2018

CTN: Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Lê Văn Trung năm 2018

Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Lê Văn Trung

CTN: Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Chu Anh Đức năm 2018

Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Chu Anh Đức

CTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CTN - Báo cáo kiểm toán năm 2016

CTCP Xây dựng Công trình ngầm -Mã CK: CTN công bố Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán, kính mời quý vị tham khảo theo file đính kèm.

CTN - Báo cáo thường niên năm 2016

CTCP Xây dựng công trình ngầm trân trọng công bố báo cáo thường niên năm 2016, kính mời quý vị tham khảo theo file đính kèm.

CTN - Báo cáo kiểm toán 2015

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm công bố báo cáo kiểm toán năm 2015

CTN - Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị quý IV/2015

CTN - Báo cáo Tài chính và báo cáo Quản trị quý IV/2015/. Kính mời Quý cổ đông download tài liệu.

CTN - Báo cáo thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần xây dựng Công trình ngầm công bố báo cáo thường niên năm 2015. Kính mời Quý cổ đông download tài liệu.

Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu CTN trên thị trường UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm vào giao dịch trên thị trường UPCoM: Thứ Năm ngày 26/5/2016

1234567