TIN TỨC VINAVICO

Tổ chức đoàn thể

Đảng bộ Vinavico

Đảng bộ VINAVICO được thành lập ngày 5/6/2004, là một chi bộ Đảng được thành lập trên mô hình của Công ty cổ phần sáng lập. Tính đến nay, số Đảng viên đã lên tới 33 đồng chí, sinh hoạt tại tất cả các đơn vị, bộ phận trực thuộc hệ thống VINAVICO.

Công đoàn Vinavico

Công đoàn Vinavico được thành lập từ năm 2003, ngày 28/2/2004. Đến nay,Công đoàn Vinavico có trên 800 đoàn viên tại 12 công đoàn bộ phận thành viên trực thuộc, 10 công đoàn Dự án trực thuộc. Từ 6/2006 công đoàn Vinavico chuyển sinh hoạt về Công đoàn ngành xây dựng Việt Nam – là Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn Tổng công ty Vinaconex.

Đoàn thanh niên hệ thống Vinavico

Đoàn cơ sở hệ thống Vinavico trực thuộc Đoàn thanh niên Tổng Công ty Vinaconex với lực lượng 380 đoàn viên đang sinh hoạt tại 14 chi đoàn dự án và công ty thành viên.

Ban nữ công Vinavico

Ban nữ công Công ty Vinavico được thành lập từ ngày 26/05/2004, ngay sau khi tổ chức Công đoàn thanh lập, trực thuộc Ban nữ công Tổng công ty Vinaconex. Số lượng nữ CBCNV trong toàn hệ thống là 55 người.