CTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm (Mã chứng khoán: CTN) trân trọng thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2018
2. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp dự kiến: Công ty thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp trụ sở Công ty
          
- Nội dung họp:

            + Báo cáo thực trạng hoạt động Công ty đến tháng 06/2018 và phương hướng hoạt động thời gian tới;
            + Báo cáo tài chính năm 2017;
            + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

 

 

Ngày đăng: 15h40 - 19/07/2018