TIN TỨC VINAVICO

Tổ chức thành công các Đại hội Cổ đông thường niên - 2012 trong toàn hệ thống Vinavico

 

Từ ngày 23/3 đến 25/4/2012, các công ty thành viên trong toàn hệ thống Vinavico đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
Diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, Đại hội Cổ đông hệ thống Vinavico đã đặt ra những thách thức của thời cuộc mà các doanh nghiệp cần phải vượt qua, đòi hỏi sự sáng suốt lựa chọn hướng đi và giải pháp đúng đắn nhằm duy trì và ổn định doanh nghiệp, trong đó việc sáp nhập và tái cơ cấu đã được triển khai đối với công ty thành viên trong hệ thống nhằm phù hợp với tình hình thực tế.
 
Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của các công ty trong năm 2012 đã thể hiện tính quyết liệt trong công tác điều hành doanh nghiệp với những biện pháp cụ thể, trong đó tiếp tục tăng cường công tác SXKD đối với những hợp đồng dang dở, chú trọng phát triển các lĩnh vực truyền thống của đơn vị để nâng cao tính cạnh tranh; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả trang thiết bị, tăng cường rà soát hoạt động đầu tư và đẩy mạnh thu hồi công nợ nhằm tạo sự ổn định nguồn vốn của doanh nghiệp.
 
Nhìn chung, các Đại hội cổ đông đã đảm bảo tốt trong khâu tổ chức, tiến hành đầy đủ các quy trình của Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật. Tiến hành bầu bổ sung và bầu mới những thành viên có chuyên môn và trách nhiệm vào HDQT, BKS nhiệm kỳ mới đảm bảo tính hiệu quả trọng việc điều hành doanh nghiệp. Các thông tin được cung cấp cho cổ đông đầy đủ và minh bạch thể hiện sự quan tâm, tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông, qua đó  tham khảo những ý kiến đóng góp quý báu của cổ đông đối với hoạt động SXKD của từng doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.