TIN TỨC VINAVICO

Vinavico tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2015

Sáng ngày 24/4/2015, tại hội trường Công ty, Vinavico đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2015.

Đại hội cổ đông diễn ra trong bối cảnh Vinavico bước sang Quý II của năm 2015 với nhiều tín hiệu tích cực trong quản trị điều hành cũng như xử lý nguồn vốn trong giai đoạn khó khăn chung. Sau gần 4 giờ diễn ra các nội dung chính của Đại Hội theo đúng quy định của pháp luật, cùng với nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp, bổ sung từ các cổ đông, đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết những nội dung quan trọng như sau:

1.    Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015

2.    Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3.    Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

4.    Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT độc lập, không điều hành/BKS năm 2015

5.    Thông qua Các Nghị quyết của HĐQT và Ban kiểm soát về việc thay đổi, bổ sung nhân sự nhiệm kỳ 2013-2018

6.    Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2014 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ông Nguyễn Thanh Hoàn, chủ tịch HĐQT Vinavico đã khẳng định trước toàn thể cổ đông trong năm 2015 sẽ cùng ban điều hành công ty nỗ lực hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, thúc đẩy hiệu quả SXKD của công ty, gia tăng lợi nhuận, quản lý, giám sát chặt chẽ, đoàn kết đồng lòng quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đề ra cho năm 2015.