Vinavico tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

           Ngày 08/4/2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm – Vinavico, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Tới dự Đại hội có sự hiện diện của các cổ đông và đại diện cổ đông chiếm 91,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông thông qua các nội dung sau:
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán).
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016.
- Kế Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Phương án trả thù lao thành viên HĐQT/BKS
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đã đón nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu của quý cổ đông trong hoạt động điều hành doanh nghiệp. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT – Nguyễn Thanh Hoàn đã cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông làm nên sự thành công của Đại hội và hứa trước toàn thể cổ đông quyết tâm nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2016 đã đề ra.
 
               DOWNLOAD TÀI LIỆU ĐẠI HỘI: